تعویق مجدد کنکور دکتری

۹۹

زمان نهایی برگزاری آزمون دکتری ۹۹ پس از تعویق مجدد و لغو زمان آزمون دکتری ۹۹ در خرداد